စာလုံး: 搦战
ပင်းယင်း: nuò zhàn
Antonyms:

迎战

(yíng zhàn)