Trinidad and Tobago Chinese name
Ķīniešu valoda: 特立尼达和多巴哥
Piņjiņs: Tè​lì​ní​dá​hé​ Duō​bā​gē
Emoji: 🇹🇹
Unikods: U+1F1F9 U+1F1F9
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.