Greenland Chinese name
Ķīniešu valoda: 格陵兰
Piņjiņs: Gé​líng​lán
Emoji: 🇬🇱
Unikods: U+1F1EC U+1F1F1
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.