Vārds: 一毛不拔
Piņjiņs: yī máo bù bá
Antonyms:

揮金如土

(huī jīn rú tǔ)


仗義疏財

(zhàng yì shū cái)


一擲千金

(yī zhì qiān jīn)


慷慨解囊

(kāng kǎi jiě náng)


解囊相助

(jiě náng xiāng zhù)


傾囊相助

(qīng náng xiāng zhù)


善財難捨

(shàn cái nán shè)


慷慨好施

(kāng kǎi hǎo shī)


樂善好施

(lè shàn hǎo shī)


博施濟眾

(bó shī jì zhòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.