Vārds: 立竿见影
Piņjiņs: lì gān jiàn yǐng
Antonyms:

水中捞月

(shuǐ zhōng lāo yuè)


旷日持久

(kuàng rì chí jiǔ)


盘马弯弓

(pán mǎ wān gōng)


无济于事

(wú jì yú shì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.