Vārds: 百川归海
Piņjiņs: bǎi chuān guī hǎi
Antonyms:

四分五裂

(sì fēn wǔ liè)


众叛亲离

(zhòng pàn qīn lí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.