Vārds: 标新立异
Piņjiņs: biāo xīn lì yì
Antonyms:

拾人牙慧

(shí rén yá huì)


抱残守缺

(bào cán shǒu quē)


故步自封

(gù bù zì fēng)


因循守旧

(yīn xún shǒu jiù)


墨守陈规

(mò shǒu chén guī)


萧规曹随

(xiāo guī cáo suí)


陈陈相因

(chén chén xiāng yīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.