Vārds: 挑拨离间
Piņjiņs: tiāo bō lí jiān
Antonyms:

精诚团结

(jīng chéng tuán jié)


火上浇油

(huǒ shàng jiāo yóu)


推波助澜

(tuī bō zhù lán)


排难解纷

(pái nán jiě fēn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.