Vārds: 循序渐进
Piņjiņs: xún xù jiàn jìn
Antonyms:

揠苗助长

(yà miáo zhù cháng)


一步登天

(yī bù dēng tiān)


拔苗助长

(bá miáo zhù cháng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.