Vārds: 寥若辰星
Piņjiņs: liáo ruò chén xīng
Antonyms:

恒河沙数

(héng hé shā shù)


寥寥无几

(liáo liáo wú jī)


寥若晨星

(liáo ruò chén xīng)


凤毛麟角

(fèng máo lín jiǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.