Vārds: 安枕无忧
Piņjiņs: ān zhěn wú yōu
Antonyms:

人人自危

(rén rén zì wēi)


寝食难安

(qǐn shí nán ān)


饱经忧患

(bǎo jīng yōu huàn)


忧心忡忡

(yōu xīn chōng chōng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.