Vārds: 外柔内刚
Piņjiņs: wài róu nèi gāng
Antonyms:

外强中干

(wài qiáng zhōng gān)


内柔外刚

(nèi róu wài gāng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.