Vārds: 嘿嘿无言
Piņjiņs: hēi hēi wú yán
Antonyms:

喋不休

(dié bù xiū)


滔滔不绝

(tāo tāo bù jué)


棘棘不休

(jí jí bù xiū)


夸夸其谈

(kuā kuā qí tán)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.