Vārds: 吃一堑,长一智
Piņjiņs: chī yī qiàn , cháng yī zhì
Antonyms:

重蹈覆辙

(zhòng dǎo fù zhé)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.