Vārds: 克劝克俭
Piņjiņs: kè quàn kè jiǎn
Antonyms:

挥金如土

(huī jīn rú tǔ)


爱财如命

(ài cái rú mìng)


爱财若命

(ài cái ruò mìng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.