Mot: 漫無目標
Pinyin: màn wú mù biāo
Antonyms:

百步穿楊

(bǎi bù chuān yáng)