Mot: 數典忘宗
Pinyin: shù diǎn wàng zōng
Antonyms:

忘恩負義

(wàng ēn fù yì)


飲水思源

(yǐn shuǐ sī yuán)


恩將仇報

(ēn jiāng chóu bào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.