Mot: 怨聲載道
Pinyin: yuàn shēng zài dào
Antonyms:

皆大歡喜

(jiē dà huān xǐ)


眾矢之的

(zhòng shǐ zhī dí)


有口皆碑

(yǒu kǒu jiē bēi)


眾口交頌

(zhòng kǒu jiāo sòng)


口碑載道

(kǒu bēi zài dào)


歌功頌德

(gē gōng sòng dé)


謝天謝地

(xiè tiān xiè dì)


普天同慶

(pǔ tiān tóng qìng)


人心所向

(rén xīn suǒ xiàng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.