Mot: 怨天尤人
Pinyin: yuàn tiān yóu rén
Antonyms:

杞人憂天

(qǐ rén yōu tiān)


樂天知命

(lè tiān zhī mìng)


反躬自問

(fǎn gōng zì wèn)


反求諸己

(fǎn qiú zhū jǐ)


樂天安命

(lè tiān ān mìng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.