Mot: 國外
Pinyin: guó wài
Antonyms:

國際

(guó jì)


國內

(guó nèi)