Mot: 以鄰為壑
Pinyin: yǐ lín wéi hè
Antonyms:

引咎自責

(yǐn jiù zì zé)


守望相助

(shǒu wàng xiāng zhù)


不相為謀

(bù xiāng wéi móu)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.