Mot: 一無所得
Pinyin: yī wú suǒ dé
Antonyms:

一無所獲

(yī wú suǒ huò)


空手而回

(kōng shǒu ér huí)


無功受祿

(wú gōng shòu lù)


滿載而歸

(mǎn zài ér guī)


寶山空回

(bǎo shān kōng huí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.