Mot: 震天动地
Pinyin: zhèn tiān dòng dì
Antonyms:

无声无息

(wú shēng wú xī)