Mot: 死不改悔
Pinyin: sǐ bù gǎi huǐ
Antonyms:

弃暗投明

(qì àn tóu míng)


改过自新

(gǎi guò zì xīn)


积重难返

(jī zhòng nán fǎn)


执迷不悟

(zhí mí bù wù)


翻然悔悟

(fān rán huǐ wù)


脱胎换骨

(tuō tāi huàn gǔ)


痛改前非

(tòng gǎi qián fēi)


幡然悔悟

(fān rán huǐ wù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.