Mot: 推荐
Pinyin: tuī jiàn
Antonyms:

容纳

(róng nà)


排挤

(pái jǐ)


自荐

(zì jiàn)