Mot: 损公肥私
Pinyin: sǔn gōng féi sī
Antonyms:

公而忘私

(gōng ér wàng sī)


大公无私

(dà gōng wú sī)


舍己为公

(shè jǐ wéi gōng)


毁家纾难

(huǐ jiā shū nán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.