0
Mot: 大失所望
Pinyin: dà shī suǒ wàng
Antonyms:

皆大欢喜

(jiē dà huān xǐ)


差强人意

(chà qiáng rén yì)


正中下怀

(zhèng zhōng xià huái)


如愿以偿

(rú yuàn yǐ cháng)


心满意足

(xīn mǎn yì zú)


称心如意

(chēng xīn rú yì)


尽如人意

(jìn rú rén yì)


事与愿违

(shì yǔ yuàn wéi)


喜出望外

(xǐ chū wàng wài)


大喜过望

(dà xǐ guò wàng)


诛求无厌

(zhū qiú wú yàn)


悲从中来

(bēi cóng zhōng lái)