Mot: 因陋就简
Pinyin: yīn lòu jiù jiǎn
Antonyms:

繁文缛节

(fán wén rù jié)


富丽堂皇

(fù lì táng huáng)


得过且过

(dé guò qiě guò)


扬长避短

(yáng cháng bì duǎn)


铺张浪费

(pū zhāng làng fèi)


繁文末节

(fán wén mò jié)


精益求精

(jīng yì qiú jīng)


粗制滥造

(cū zhì làn zào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.