Palabra: 下流
Pinyin: xià liú
Antonyms:

庸俗

(yōng sú)


上流

(shàng liú)


低下

(dī xià)


下级

(xià jí)


卑下

(bēi xià)


高尚

(gāo shàng)