Salita: 浩浩
Pinyin: hào hào
Antonyms:

涓涓

(juān juān)