စာလုံး: 浩浩
ပင်းယင်း: hào hào
Antonyms:

涓涓

(juān juān)