სიტყვა: 浩浩
პინიინი: hào hào
Antonyms:

涓涓

(juān juān)