Слово: 窮途末路
Пиньинь: qióng tú mò lù
Antonyms:

前程萬里

(qián chéng wàn lǐ)


柳暗花明

(liǔ àn huā míng)


陽關大道

(yáng guān dà dào)


方興未艾

(fāng xīng wèi ài)


康庄大道

(kāng zhuāng dà dào)


走投無路

(zǒu tóu wú lù)


錦繡前程

(jǐn xiù qián chéng)


四通八達

(sì tōng bā dá)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.