Слово: 無獨有偶
Пиньинь: wú dú yǒu ǒu
Antonyms:

舉世無雙

(jǔ shì wú shuāng)


當世無雙

(dāng shì wú shuāng)


絕無僅有

(jué wú jǐn yǒu)


獨一無二

(dú yī wú èr)


天下無雙

(tiān xià wú shuāng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.