Слово: 持之以恆
Пиньинь: chí zhī yǐ héng
Antonyms:

一暴十寒

(yī bào shí hán)


淺嘗輒止

(qiǎn cháng zhé zhǐ)


半途而廢

(bàn tú ér fèi)


虎頭蛇尾

(hǔ tóu shé wěi)


有始無終

(yǒu shǐ wú zhōng)


斷斷續續

(duàn duàn xù xù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.