Слово: 一盤散沙
Пиньинь: yī pán sàn shā
Antonyms:

一統天下

(yī tǒng tiān xià)


萬眾一心

(wàn zhòng yī xīn)


濟濟一堂

(jì jì yī táng)


眾志成城

(zhòng zhì chéng chéng)


孤掌難鳴

(gū zhǎng nán míng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.