Слово: 虚怀若谷
Пиньинь: xū huái ruò gǔ
Antonyms:

一意孤行

(yī yì gū xíng)


自高自大

(zì gāo zì dà)


唯我独尊

(wéi wǒ dú zūn)


目空一切

(mù kōng yī qiē)


目中无人

(mù zhōng wú rén)


夜郎自大

(yè láng zì dà)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.