Слово: 药到病除
Пиньинь: yào dào bìng chú
Antonyms:

医药罔效

(yī yào wǎng xiào)


药到回春

(yào dào huí chūn)


不可救药

(bù kě jiù yào)


无可救药

(wú kě jiù yào)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.