Cuvânt: 兩敗俱傷
Pinyin: liǎng bài jù shāng
Antonyms:

玉石俱焚

(yù shí jù fén)


顧此失彼

(gù cǐ shī bǐ)


兩全其美

(liǎng quán qí měi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.