Cuvânt: 热带
Pinyin: rè dài
Antonyms:

寒带

(hán dài)