Palavra: 革故鼎新
Pinyin: gé gù dǐng xīn
Antonyms:

泥古不化

(ní gǔ bù huà)


抱殘守缺

(bào cán shǒu quē)


因循守舊

(yīn xún shǒu jiù)


保殘守缺

(bǎo cán shǒu quē)


陳陳相因

(chén chén xiāng yīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.