Palavra: 邃密
Pinyin: suì mì
Antonyms:

粗疏

(cū shū)