Palavra: 邀請
Pinyin: yāo qǐng
Antonyms:

驅除

(qū chú)


應邀

(yīng yāo)