Palavra: 獃頭獃腦
Pinyin: dāi tóu dāi nǎo
Antonyms:

龐然大物

(páng rán dà wù)


眼明手快

(yǎn míng shǒu kuài)


碩大無朋

(shuò dà wú péng)


乖巧伶俐

(guāi qiǎo líng lì)


七步之才

(qī bù zhī cái)


天真爛漫

(tiān zhēn làn màn)


嬌小玲瓏

(jiāo xiǎo líng lóng)


聰明伶俐

(cōng míng líng lì)