Palavra: 無惡不作
Pinyin: wú è bù zuò
Antonyms:

秋毫無犯

(qiū háo wú fàn)


樂善好施

(lè shàn hǎo shī)