Palavra: 揮霍
Pinyin: huī huò
Antonyms:

儉樸

(jiǎn pǔ)


節儉

(jié jiǎn)