Palavra: 愁眉鎖眼
Pinyin: chóu méi suǒ yǎn
Antonyms:

眉飛色舞

(méi fēi sè wǔ)


喜形於色

(xǐ xíng yú sè)


喜氣洋洋

(xǐ qì yáng yáng)


眉開眼笑

(méi kāi yǎn xiào)


滿面春風

(mǎn miàn chūn fēng)


笑逐顏開

(xiào zhú yán kāi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.