Palavra: 密密叢叢
Pinyin: mì mì cóng cóng
Antonyms:

稀稀拉拉

(xī xī lā lā)