Palavra: 大有可為
Pinyin: dà yǒu kě wéi
Antonyms:

多才多藝

(duō cái duō yì)


無所作為

(wú suǒ zuò wéi)


碌碌無為

(lù lù wú wéi)


大有作為

(dà yǒu zuò wéi)


出類拔萃

(chū lèi bá cuì)


碌碌無能

(lù lù wú néng)


不堪造就

(bù kān zào jiù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.