Palavra: 四面楚歌
Pinyin: sì miàn chǔ gē
Antonyms:

滄海橫流

(cāng hǎi héng liú)


安然無恙

(ān rán wú yàng)


歌舞昇平

(gē wǔ shēng píng)


歌舞昇平

(gē wǔ shēng píng)


旗開得勝

(qí kāi dé shèng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.